نتایج نظرسنجی از کارفرمایان

شرکت طرح و ساخت نگراندیش طی سال‌های فعالیت خود همواره در تلاش جهت بهبود عملکرد خویش بوده و در همین راستا با اخذ نظرسنجی‌های متعدد از کارفرمایان به رصد نتایج فعالیت‌ها و شناسایی نقاط قدرت و ضعف خود پرداخته است. نتایج این نظرسنجی‌ها در بازه زمانی ۱۴ ساله ۹۹-۱۳۸۶ به شرح ذیل بوده که بیانگر بهبود عملکرد شرکت طی سال‌های فعالیت خویش است.