لطفا بر اساس جدول ذیل ردیف شغلی خود را در رزومه ذکر کرده و رزومه خود را به همراه فرم استخدام تکمیل شده به پست الکترونیکی job@negarandish.ir ارسال نمایید.

ردیف

ردیف شغلی

شرح

۱

ردیف شغلی یک

مهندسی شیمی

۲

ردیف شغلی دو

مهندسی مواد و متالورژی

۳

ردیف شغلی سه

مهندسی برق و ابزار دقیق

۴

ردیف شغلی چهار

مهندسی مکانیک

۵

ردیف شغلی پنج

مهندسی عمران

۶

ردیف شغلی شش

مهندسی صنایع

۷

ردیف شغلی هفت

مهندسی کامپیوتر و IT

۸

ردیف شغلی هشت

مهندسی پایپینگ