لطفا بر اساس جدول ذیل ردیف شغلی خود را در رزومه ذکر کرده و رزومه خود را به همراه فرم استخدام تکمیل شده به پست الکترونیکی job@negarandish.ir ارسال نمایید.

ردیف

ردیف شغلی

شرح

1

ردیف شغلی یک

مهندسی شیمی

2

ردیف شغلی دو

مهندسی مواد و متالورژی

3

ردیف شغلی سه

مهندسی برق و ابزار دقیق

4

ردیف شغلی چهار

مهندسی مکانیک

5

ردیف شغلی پنج

مهندسی عمران

6

ردیف شغلی شش

مهندسی صنایع

7

ردیف شغلی هفت

مهندسی کامپیوتر و IT