امکانسنجی (Feasibility Study)

شرکت طرح و ساخت نگراندیش با انجام حدود ۵۰۰ طرح امکانسنجی و نظارت بر اجرای پروژه های صنعتی کشور دانش و تجربه مناسبی را در زنجیره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی کسب نموده است. بسیاری از این طرح ها امروزه در مرحله بهره برداری و یا در مرحله راه اندازی می باشند.

خلاصه رشته فعالیت های کار شده توسط این شرکت تاکنون به شرح جداول ذیل خلاصه شده است:

۰
انجام بیش از پانصد پروژه امکانسنجی

در ادامه جزئیات مهمترین مطالعات انجام شده درحوزه‌های زیرساختی و شرکت های مسکونی و گردشگری آورده شده است.

 حوزه زیر ساخت و شرکت های مسکونی و گردشگری

شرکت طرح و ساخت نگراندیش در طول سالهای فعالیت خود پروژه های متعدد امکان سنجی در بخش های مربوط به صنعت برق، صنعت آب، احداث شهرکهای مسکونی و گردشگری به شرح جدول ذیل داشته است.

پروژه های شاخص

زیرساخت

حمل و نقل

گردشگری

۰
حدود صد پروژه امکانسنجی در حوزه زیرساخت و گردشگری