سرمایه‌گذاری (Investment)

رویکرد شرکت طرح و ساخت نگراندیش در برنامه بلندمدت، شناسایی پروژه‌های قابل اجرا در ایران با مزیت رقابتی در بازارهای جهانی است که در این راستا تیم‌های کارشناسی در دیسیپلین‌های مختلف پروژه‌های گوناگون را تعریف و ارزیابی نموده و پس از تهیه بسته های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و علاقه مندان پیشنهاد داده می شود. تاسیس شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران، مدیریت و اجرای پروژه و راه‌اندازی و بهره‌برداری و از پروژه، از ماموریت‌های اصلی شرکت طرح و ساخت نگراندیش است که طی سال‌های اخیر با این رویکرد نسبت به تاسیس دو شرکت مجزا برای اجرای دو پروژه اقدام شده که پیشرفت های حاصله موید بر مسیر درست انتخاب شده می باشد. 

 

شرکت پتروکیمیای بیستون:

 این پروژه در سال ۱۳۹۶ در گمرک مرزی پرویزخان استان کرمانشاه با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت طرح و ساخت نگراندیش و شرکت دیگری به بهره برداری رسید. 

 

شرکت پتروپالایش نگراندیش:

این پروژه در سال ۱۴۰۱ در مجاورت پالایشگاه نفت بندرعباس با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت طرح و ساخت نگراندیش و شرکت دیگری به بهره برداری خواهد رسید.