سرمایه‌گذاری (Investment)

رویکرد گروه نگراندیش در برنامه بلندمدت، شناسایی پروژه‌های قابل اجرا در ایران با مزیت رقابتی در بازارهای جهانی است که در این راستا تیم‌های کارشناسی در دیسیپلین‌های مختلف پروژه‌های گوناگون را تعریف و ارزیابی نموده و پس از تهیه بسته های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران و علاقه مندان پیشنهاد می‌دهند. تاسیس شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران، مدیریت پروژه و تامین منابع مالی پروژه از ماموریت‌های گروه نگراندیش است که در طی سال‌های اخیر با این رویکرد نسبت به تاسیس دو شرکت مجزا برای اجرای دو پروژه اقدام شده که پیشرفت های حاصله و نظرسنجی‌های اخذ شده از سهامداران دو شرکت فوق‌الذکر، نشان از رضایتمندی عملکرد شرکت‌های گروه دارد.