اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت پتروپالایش نگراندیش