شرکت پتروکیمیای بیستون

شرکت پتروکیمیای بیستون در سال 1395 نسبت به احداث سایت تخلیه و بارگیری انواع فرآروده‌های نفتی در منطقه ویژه اقتصادی پرویزخان در استان کرمانشاه اقدام نموده است. سایت مذکور در نقطه صفر مرزی و در مجاورت گمرک پرویز خان قرار گرفته و از زمان بهره برداری تا کنون بیش از 1.5 میلیون تن انواع فرآوده‌های نفتی از طرق این شرکت ترانزیت شده است. سایت این شرکت توانایی تخلیه و بارگیری حدود 100 تانکر را در روز دارد.