شرکت پتروکیمیای بیستون

شرکت پتروکیمیای بیستون در سال ۱۳۹۵ نسبت به احداث سایت تخلیه و بارگیری انواع فرآورده‌های نفتی در منطقه ویژه اقتصادی پرویزخان در استان کرمانشاه اقدام نموده است. سایت مذکور در نقطه صفر مرزی و در مجاورت گمرک پرویز خان قرار گرفته و از زمان بهره برداری تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون تن انواع فرآوده‌های نفتی از طریق این شرکت ترانزیت شده است. سایت این شرکت توانایی تخلیه و بارگیری حدود ۱۰۰ تانکر را در روز دارد.